Grundskolan

Det är en självklarhet att varje barn ska lära sig läsa, skriva och räkna. Därför måste varje elev få de bästa förutsättningarna för att utvecklas och lära sig på sina villkor. En väg dit är att i större mån verklighetsbasera undervisningen. Något som har visat sig öka elevernas allmänbildning, förståelse och motivation – och som med fördel kan ske i samarbete med lokala företag och föreningar. För att flerspråkiga elever ska klara av skolan behöver vi också ha ett genomtänkt mottagande av nyanlända elever som tar deras tidigare skolgång och kunskaper i beaktning. Så bygger vi en verksamhet där varje elev lämnar skolan med godkända betyg.

 

  • Alla ska lyckas i skolan
  • Tidiga stödinsatser för att fler elever ska klara skolan och hamna rätt i sina senare utbildningsval
  • Förstärka och utveckla leken och den upplevelsebaserade inlärningen i de tidiga skolåren
  • Kvalitetssäkra och kompetensutveckla personalen som arbetar med barn i behov av särskilt stöd
  • Flerspråkigt lärande