februari 27, 2021

Årsmöteshandling – Nomineringsprocess inför Kommunfullmäktige valet 2022.

Nomineringsprocess inför Kommunfullmäktige valet 2022. Enligt Centerpartiets stadgar skall nomineringsprocess inför valet 2022 fastslås på årsmötet ett år före valet. […]

Nomineringsprocess inför Kommunfullmäktige valet 2022.

Enligt Centerpartiets stadgar skall nomineringsprocess inför valet 2022 fastslås på årsmötet ett år före valet.
I grunden skall nomineringsarbetet följa de stadgar och arbetsordning som fastslagits av Centerpartiets riksstämma.

Sammanfattningsvis innebär det att alla medlemmar kan förnominera kandidater under perioden mars till och med augusti under 2021. Kandidaten skall ha fyllt 18 år senast på valdagen och senast när listorna fastställs vara medlem i Centerpartiet. Förnominering sker antingen genom att fylla i en förnomineringsblankett digitalt eller fysiskt.
I september sker en rådfrågande medlemsomröstning, nomineringsgruppen sammanställer omröstningsresultatet.
Urvalsmetoderna och den rådgivande medlemsomröstningen ligger till grund för nomineringskommitténs förslag.

Vid utformning av valsedel ska jämlikhet, jämställdhet och mångfald vara ledord. Centerpartiet ska ha bredd i partiets representation och kompetenta, engagerade företrädare som tillsammans bildar en mångfald av erfarenhet och bakgrund. Därför är aspekter som engagemang, bakgrund, erfarenheter, kön och ålder viktiga att värdera när valsedlar utformas och val förrättas.
Valsedel till kommunfullmäktige fastställs/beslutas på nomineringsstämma dit alla kretsens medlemmar har kallats (medlemmar i Centerpartiet, Centerkvinnorna, CUF och Centerstudenter) och har rösträtt. Nomineringsstämman skall hållas under november månad 2021.

Kretsstyrelsen har valt en Nomineringskommitté bestående av Thomas Johansson Hånger, sammankallande, Malin Eriksson Bredaryd och Leif Nygren Gällaryd. Kommittén bör kompletteras med en medlem från Värnamo.
Önskas mer information om nomineringsprocessen läs stadgar och arbetsordning på Centerpartiets hemsida eller kontakta nomineringskommittén och kretsstyrelsen.
Förslag till beslut på årsmötet

  • Årsmötet beslutar enligt ovanstående nomineringsprocess
  • Årsmötet delegerar till kretsstyrelsen att genomföra nomineringsprocessen och att vid behov göra lokala ändringar
  • Att delegera till kretsstyrelsen att utse en medlem till i nomineringskommittén

Värnamo den 22 februari
Göran Johansson Kretsordförande