Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)

I Värnamo är vi berikade med flera vackra sjöar och vattendrag. Sjöarna utgör ett viktigt inslag i landskapsbilden och de har stor betydelse för turismen, rekreation och friluftslivet. De är dessutom ofta attraktiva lägen för boende.

Förslag:

  • Utveckla kommunen med hjälp av fler LIS-områden
  • Utveckla LIS-område vid Rusken
  • På sikt verka för att avveckla strandskyddet