oktober 25, 2019

Näringslivspolicy 2019

Värnamo kommun ska vara den mänskliga tillväxtkommunen. Målet är att nå 40 000 invånare till år 2035. För att klara det behöver vi skapa tillväxt, men tillväxt uppstår först när förutsättningarna finns på plats. Under mandatperioden 2019 till 2022 har vi därför beslutat om att fokusera på följande områden: kompetensförsörjning, Värnamo kommun som attraktiv levnadsplats, hållbara näringar, integration och bredbandsnätet.

Kompetensförsörjning

Den allra viktigaste tillgången i de flesta verksamheter är kompetent personal. Gemensamma satsningar mellan kommun och näringsliv – som gymnasieskolan Smålands Tekniska – är därför av högsta prioritet. Värnamo kommun bör också undersöka möjligheten att applicera konceptet i andra branscher. Inom ramen av Campus Värnamo ryms också Teknikcenter – en annan lyckad instans som har till uppgift att stimulera intresset för teknik för såväl gammal som ung. Ett bra och anpassat utbud av möjligheter till utbildning är helt enkelt en grundförutsättning för tillväxt.

Centerpartiet ska därför prioritera och driva frågor som:

 • Livslångt lärande genom bättre arbetsmarknadskunskap.
 • Utveckla skolorna i hela kommunen.
 • Införa lärlingsutbildningar på gymnasienivå.
 • Snabbare väg till arbete genom effektivare integration.

 

Värnamo kommun som attraktiv levnadsplats

Det ska vara trivsamt och tryggt att bo i Värnamo kommun. Det är en förutsättning för att man ska vilja ska bosätta sig här, investera i boende och slutligen stanna kvar i kommunen och kalla Värnamo för sitt hem. Vi vill se ett attraktivt boende i hela kommunen. Det innebär ett attraktivt centrum, en tydlig centralort och bra service i kranstätorterna.

Centerpartiet ska därför prioritera och driva frågor som:

 • Olika boendemöjligheter i differentierade prisklasser i hela kommunen.
 • Attraktiva boenden och verksamhetsområdet i hela kommunen.
 • Förädla aktiviteterna i och området runt Gummifabriken.

 

Hållbara näringar

Den tillverkande industrin är stommen för näringslivet i kommunen, men såväl världen som Värnamo kommun behöver grön tillväxt. Det är därför vi ska fortsätta gynna gröna och smarta tekniklösningar. Värnamo kommun är redan en förebild i och med att hela stadstrafiken består av laddhybrider och att vi har ett av de bästa och mest effektiva reningsverken i Sverige. I kampen för ett bättre klimat går det dock alltid att bli bättre. Framgent är det därför viktigt att vi värnar om det befintliga, blomstrande näringslivet i kommunen samtidigt som vi breddar det till att innehålla fler näringar och branscher. Så skapar vi förutsättningarna för en fortsatt stark arbetsmarknad. Ytterligare en sak som gynnar de hållbara näringarna är att underlätta för nya driftsformer inom offentlig service.

Centerpartiet ska därför prioritera och driva frågor som:

 • Skapa nya och kreativa mötesplatser i kommunen för att stimulera utvecklandet av hållbara näringar.
 • Stödja och hjälpa näringslivet i framtida hållbarhetsarbete.
 • Attrahera nya och innovativa näringar.

 

Integration

I Värnamo kommun är cirka tjugo procent av invånarna utrikesfödda. Integrationen fungerar väl i kommunen och de allra flesta i kommunen antingen jobbar eller studerar. Men det finns också nyanlända som kommer från en helt annan kultur än den vi har i Sverige, och de behöver få veta mer om hur vi lever och bor här. Värnamo kommun ska därför fortsätta ha ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen och andra aktörer som kan lotsa in den resurs som nytillkomna svenskar utgör i samhället.

Centerpartiet ska därför prioritera och driva frågor som:

 • Effektiv validering av ny arbetskraft
 • Stimulera fram nya arbetstillfällen och praktikplatser

 

Bredbandsnätet

En förutsättning för en fortsatt aktiv utveckling av landsbygden och de gröna näringarna i kommunen är ett välfungerande fibernät. I och med att en bra uppkoppling i hela kommunen är en förutsättning för att man ska kunna starta och driva företag i hela kommunen. Det är helt enkelt en attraktivitetsfråga, och självklart ska stad och landsbygd ska ha samma förutsättningar.

Centerpartiet ska därför prioritera och driva frågor som:

 • Fortsätta med utbyggnaden av bredbandsnätet i den nuvarande takten.